Make My Own(做自己)

€ 5,500 创意写作 - 平面设计 - 标签与包装设计

#MoutainDew
Make My Own(做自己)
469挑战者们
56参赛者们
106作品已提交
49作品被接受

激浪“特殊享受”

€ 5,500 创意写作 - 平面设计 - 标签与包装设计

#MoutainDew
激浪“特殊享受”
396挑战者们
37参赛者们
60作品已提交
30作品被接受

激浪(Mountain Dew)充电

€ 5,500 创意写作 - 平面设计 - 标签与包装设计

#MoutainDew
Mountain Dew Перезарядка
648挑战者们
64参赛者们
121作品已提交
47作品被接受

Mountain Dew品牌从属Pepsico机构